Hem


Din väg till en tryggare framtid med eget boende.


Extencia AB
Org.nr: 556634-8214
Din väg till eget boende.

Vad är Extencia AB?

Vi är ett rutinerat arbetslag som arbetat i samarbete med socialtjänsten i 18 år. Vi bedriver ett kvalitativt kontrollerat boende med förstärkt stöd i Malmö. Målgruppen vi vänder oss till består av bostadslösa med problematik som missbruk, utanförskap, ensamkommande, unga vuxna, livskris och annat som kan drabba en människa. Vi har individanpassade program för att matcha de olika problemområden som kan förekomma i ovan nämnda målgrupp. 

Vi erbjuder ombonade hem och en daglig kontakt för att på sikt ge den hjälpsökande möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden med eget förstahandskontrakt.

Extencia arbetar med kvalitet och kompetens för att vägleda klienter till självförsörjning, bostad och hälsosamma livsmönster. Vi strävar efter att etablera varje klient i ett liv i frihet från utanförskap, droger eller andra destruktiva livssituationer. För att nå vårt mål utgår vi ifrån ett nära samarbete med handläggande socialsekreterare där vi tillsammans utformar realistiska & individuella handlingsplaner.

Vi arbetar med avhållsamhet från illegala droger, kriminalitet och andra destruktiva livsmönster. Hos oss kan man bo i någon månad eller något år beroende på individens situation. Vi arbetar efter ett kvalitetssäkrat innehåll med stor variation på insatser. Vi har lång erfarenhet av bl.a. beroendepersoner, ensamkommande, unga vuxna, kriminalvårdsklienter efter frigivning, personer som levt i destruktiva livsmönster eller som av någon annan anledning hamnat utanför samhällets skyddsnät.

Vi har två olika boende. Ett mindre kollektiv med 3-4 boende. Vidare finns det 10 lägenheter i vilka klienterna kan komma att placeras enskilt eller med annan lämplig klient. I de fall klienter placeras tillsammans är detta för att undvika ensamhet och tristess. Detta sker efter en individuell matchning i samråd med personalgruppen, handläggaren & klienten.


Vi har ett öppet kontor i närheten av lägenheterna för spontana besök, det finns även ett joursystem dygnet runt alla årets dagar. Hembesök sker enligt individuell planering, ibland flera gånger per vecka och i vissa fall varje dag. Vi arbetar aktivt med dagliga rutiner som inköp, ekonomi, mat och tvätt, sociala aktiviteter & bygga nya kontaktnät. Vi är även behjälpliga i alla myndighetskontakter klienten kan behöva. Vi lägger även stor vikt vid att bistå med hjälp för återskapande av trasiga nära relationer. Klienten är under sin placering väldigt aktiv i sin egen situation och kan påverka den genom regelbundna uppföljningsmöten med handläggare, personal och ev. anhöriga.

 

Vi som arbetar på Extencia är samma nyckelpersoner som drev HVB:

Arbetsgruppen består av både män och kvinnor, en socionom, två terapeuter och en kriminolog som även besitter en examen i psykiatrisk omvårdnad med inriktning på särskild problematik.


Sidan 2 "hur vi arbetar":

Välkomen till oss på Extencia: Margareta Magnusson, Mikael Samuelsson, Michael Magnusson  och Felicia Jönsson.

20190905_150308
20190905_150301
20190905_150314
20190905_150331
20190905_150337
20190905_150408

    Exempel på våra lgh. innan inflytt.

Kontakt:
Claesgatan 10 A, 21426 Malmö

040-80625
info@extencia.se